กิจกรรมภายในงาน

ดร.โสภณ พรโชคชัย

วิเคราะห์สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค และแนวโน้มในอนาคต 

 (เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก-ใต้)