ค้นหา
  • by tooktee.com

ดูกันจะ ๆ ร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) หน้าตาเป็นอย่างไร

อัปเดตเมื่อ 25 ธ.ค. 2020
ผังเมืองอีอีซี (EEC) หน้าตาเป็นอย่างไร... ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ได้เริ่มมีการออกกฎหมาย ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) นั้น ก็เปรียบเสมือนกับการสตาร์ทเดินเครื่องยนต์โปรเจคอีอีซี (EEC) ซึ่งจากการทำงานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอ-อก (สกพอ.) ที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การออกใบอนุญาตเขตส่งเสริมการลงทุน รวมไปถึงการออกกฎหมายปลดล็อคข้อกฎหมายในพื้นที่ ทั้งด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านสิทธิการถือครองที่อยู่อาศัยอีอีซี (สำหรับชาวต่างชาติ) ทำให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองคอนโดอีอีซีได้ 100% เป็นต้น

ซึ่งปัจจุบันได้มาถึงส่วนที่เป็นกระบวนการสำคัญในการกำหนดกรอบครอบคลุมการพัฒนาในพื้นที่ ที่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนา นั่นคือ ขั้นตอนการออกผังเมือง EEC ที่จะครอบคลุมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา “แต่ท่านรู้หรือไม่ ???

จากการที่มีการวางแผนครอบคลุมถึง 3 จังหวัด ผังเมืองนี้ครอบคลุมพื้นที่ผังเมืองเดิมที่ประกาศใช้แล้วจำนวนเท่าไหร่???

คำตอบก็คือ ผังเมืองรวมจังหวัด 3 ผัง

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 29 ผัง (แบ่งออกเป็น ฉะเชิงเทรา 8 ผัง ชลบุรี 10 ผัง และระยอง 11 ผัง)
ภาพการวางผังเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

โดยนับได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ ระดับภูมิภาค ในด้านการวางแผนรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตกว่า 20 ปี (2560 – 2580) มีพื้นที่ถึง 8,291,250 ไร่ โดยในปี 2560 มีประชากร 4,015,168 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2580 จะมีประชากรเพิ่มเป็น 6,006,380 คน

จากช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีประกาศร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) ให้ประชาชนได้ศึกษาและเกิดการทำประชาพิจารณ์ขึ้น อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระของร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) นี้ สามารถสรุปแบ่งพื้นที่พัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่พัฒนาเมือง พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม และ พื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก 4 กลุ่มการพัฒนาพื้นที่ ก็ได้แบ่งย่อยออกเป็น 11 ประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้

11 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- ที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม (สีแดง)

- ที่ดินประเภทชุมชนเมือง (สีส้ม)

- ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (สีเหลืองอ่อน)

- ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (สีขาว)

- ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (สีน้ำตาล)

- ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ (สีม่วง)

- ที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม (สีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว)

- ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม (สีเขียวอ่อน)

- ที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฏีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีเขียว)

- ด้วยที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

- ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม (สีเขียวมีเส้นทแยงสีฟ้า)
ข้อสังเกตจากร่างผังเมืองอีอีซี (EEC) ดังกล่าว คือ จะมีการใช้คำอธิบายประเภทแตกต่างจากรูปแบบผังเมืองในปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์กลางพาณิชยกรรม ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท เป็นต้น ซึ่งปกติจะใช้คำอธิบายเช่น พื้นที่ชุมชน (สีชมพู) สำหรับผังเมืองรวมจังหวัด และอาจะป็นพื้นที่พาณิชยกรรม (สีแดง) พื้นที่อยู่อยู่อาศัย (สีเหลือง) สำหรับผังเมืองเฉพาะ โดยอาจเป็นการกำหนดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยอีอีซี ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับการวางแผนของอีอีซี EEC รวมไปถึงได้มีคำอธิบายพื้นที่ประเภทใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เป็นต้น เพื่อเจาะกลุ่มกิจกรรมด้านเขตส่งเสริมธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด โดยร่างผังเมืองใหม่นี้จะทำให้พื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม มีพื้นที่รวม 45,000 ไร่ เป็น 70,000 ไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 26,000 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.55 เท่าเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามร่างผังเมืองอีอีซีใหม่นี้ยังอยู่ในช่วงร่างพิจารณา และจะมีการประกาศบังคับใช้ในอนาคตต่อไป ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีข้อสรุปที่เป็นเนื้อหาสาระของผังเมืองใหม่จะส่งผลต่อที่อยู่อาศัยในเขตอีอีซี (EEC) ไปในทิศทางไหน อย่างไร ซึ่งหากท่านใดสนใจข่าวสารด้านอีอีซี (EEC) ก็สามารถกดติดตามข่าวสารดี ๆ ที่อัพเดตกันจากเว็บไซต์ Tooktee.com ได้เลยนะครับ

tag : #ผังเมือง #สีผังเมือง #ร่างผังเมืองอีอีซี #อีอีซี #EEC #ที่อยู่อาศัยอีอีซี #ผังเมืองอีอีซี (EEC) ที่มา : https://www.tooktee.com/content/detail/1663

ดู 331 ครั้ง